Reklamace

Tento reklamační řád určuje podmínky uplatňování a vyřizování případných reklamací zboží zakoupeného v internetovém obchodě eshop.eleco.cz. Další možné dotazy týkající se reklamací Vám rádi zodpovíme telefonicky na čísle 724 536 178, můžete nám taky dotaz poslat e-mailem na vyroba@eleco.cz

Při zasílání reklamace prosím používejte výhradně adresu provozovny:
ELECO VEP CZ s.r.o.
Průmyslová 720
Vyškov 682 01

1. Základní ustanovení

Reklamační řád internetového obchodu eshop.eleco.cz se vztahuje na zboží zakoupené v tomto obchodě, které bylo reklamováno před uplynutím záruční lhůty. Tento řád je v souladu s právním řádem ČR, zvláště pak s Občanským zákoníkem.

Zákazník, kterému bylo doručeno zboží zakoupené v internetovém obchodě eshop.eleco.cz svým podpisem dodacího listu zboží přejímá a vyslovuje souhlas se záručními podmínkami.

2. Podmínky záruky

a) Doba trvání
Minimální délku záruční lhůty upravují platné předpisy, které zároveň umožňují výrobci poskytovat na své výrobky záruční lhůtu delší. Záruční lhůta na zakoupené zboží se uvádí v jeho záručním nebo dodacím listu a začíná plynout od chvíle jejich vystavení. Pokud je výrobek reklamován a přijat do záruční opravy, je následně záruční lhůta o dobu této opravy prodloužena. V případě, že je reklamovaný výrobek vyměněn, je na tento nový výrobek vystaven také nový záruční list se záruční lhůtou, která začíná dnem jeho vystavení.

b) Zánik záruky
Před uplynutím záruční lhůty může dojít k zániku záruky v případě, kdy:

  • výrobek je poškozen při přepravě (zjevné poškození, včetně poškození obalu, musí zákazník projednat ještě před převzetím výrobku s dopravcem, zákazník má právo převzetí poškozeného zboží odmítnout, měl by také tuto skutečnost bez průtahů sdělit provozovateli internetového obchodu),
  • ochranné pečeti a nálepky umístěné na výrobku jsou porušené,
  • neodborné zacházení, instalace nebo obsluha v rozporu s instrukcemi v uživatelské příručce způsobily poškození výrobku,
  • podmínky, v nichž byl výrobek použit, neodpovídaly parametrům a požadavkům jeho technické dokumentace,
  • poškození výrobku způsobily živly,
  • poškození výrobku způsobila nadměrná zátěž, anebo jeho použití v rozporu s podmínkami technické dokumentace,
  • poškození výrobku způsobilo zapojení do sítě, jež nevyhovuje platným státním normám.

 

3. Prodávající

Prodávající (zástupce internetového obchodu eshop.eleco.cz) je povinen vyřídit reklamaci prodaného zboží co nejrychleji, a však nejpozději, v souladu s platnými předpisy, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud se prodávající a zákazník vysloveně dohodnou jinak, pozbývá toto ustanovení platnost.

4. Zákazník

Zákazník je oprávněn dobře si prohlédnout zboží nakupované v internetovém obchodě eshop.eleco.cz ještě před jeho převzetím. Pokud při takové prohlídce zjistí známky poškození obalu nebo jiné zjevné vady zboží, může odmítnout jeho převzetí, každopádně by však měl ve vlastním zájmu neprodleně informovat dopravce i provozovatele internetového obchodu.

Pokud zákazník zjistí jakékoliv rozdíly mezi údaji v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen o těchto rozdílech, případně nesprávných údajích v dodacím listu nebo faktuře informovat, neprodleně (nejpozději však do 72 hodin od dodání a převzetí zboží), informovat prodejce. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že jeho pozdější reklamace nebude uznána.

5. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád internetového obchodu eshop.eleco.cz je platný od 1. ledna 2007. Provozovatel uvedeného obchodu je oprávněn provádět změny tohoto řádu.